جشن چهارشنبه سوری در آمادگی و دبستان اندیشمند


شناسنامه

 
تصور کنید........

تصور كنيد مدرسه اي را كه مسولين آن دانش آموزان را هنگام پايان مدرسه با زور از مدرسه  بيرون مي كنند.

تصور كنيد دانش آموزاني را كه چون مي توانند خوب فكر كنند پس بدرستي تصميم مي گيرند .

نصور كنيد برنامه ي كلاسي كه در آن انشا و ورزش مهم است همان طور كه رياضي و علوم مهم است .

تصور كنيد كه مدرسه اي راكه معلمين آن پس از سال ها تجربه نگاهشان آ موختن تفكر است .

تصور كنيد مدرسه اي را كه هر آن جه براي سالم و شاد زيستن لازم است را مي آموزد.

تصور كنيد دفتر نمره اي را كه معلم سر تا سر آن را با نمره هاي  شقایقي پر كرده و هيچ اضطرابي در آن نيست.

تصور كنيد هر آنچه را كه با تجربه كردن،مي آموزند در زندگي روزمره به كارشان آيند،آنچه تصور كرديد گوشه اي از عملكرد آموزشي ما در مدرسه انديشمند است.